Willa Puchatek
Szklarska Poręba,
ul. Turystyczna 17a

tel: 516 015 311
Mail: willa.puchatek@wp.pl
www: willapuchatek.pl"Karkonosz Ekspress"

Jest najd?u?sz? tego typu kolej? w Polsce. Jej d?ugo?? to 2.393 m. Dolna stacja kolei powsta?a tu? obok istniej?cej dolnej stacji kolei linowej "Szrenica I". Grna stacja zlokalizowana jest 300 m powy?ej rozwidlenia nartostrad Lolobrygida i ?nie?ynka. W ci?gu godziny na gr? wje?d?a prawie 2 tysi?ce osb.
To oznacza potrojenie dotychczasowej przepustowo?ci z rejonu stacji dolnych obu kolei


Wyci?g nie jest uzbrojony w plastikowe os?ony. Ma to zwi?zek z wiej?cymi u nas silnymi wiatrami. Takie os?onny, zw ?aszcza gdy s? otwarte, dzia?aj? jak ?agiel, co mog?oby doprowadzi? do zatrzymywania wyci?gu. Tymczasem chodzi o to, aby pracowa? on nawet, gdy wiatr uniemo?liwia wjazd istniej?c? kolej? linow? "Szrenica II" ze stacji po?redniej

Kolej Linowa "Karkonosz - Express"
- krzes?a: 6 osobowe
- d?ugo?? : 2.393 m
- r?nica poziomw : 508,1 m
- zdolno?? przewozowa : 1985 osb / godz.
- usytuowanie stacji dolnej : 713,5 m n.p.m.
- usytuowanie stacji grnej : 1.221.6 m n.p.m.

Wodospad Kamie?czyka

Najwy?szy wodospad w Sudetach. Prg wodospadu znajduje si? na wysoko?ci 843 m n.p.m. Wodospad spada trjstopniow? kaskad? o wysoko?ci 27 m do przepi?knego W?wozu Kamie?czyka. W?wz Kamie?czyka ma ok. 100 m d?ugo?ci , jego pionowe, skalne ?ciany osi?gaj? ponad 25 m wysoko?ci, a szeroko?? na niektrych odcinkach nie przekracza 4 metrw.

Za ?rodkow? kaskad? wodospadu znajduje si?, po cz??ci wykuta sztucznie przez Walo?czykw, jaskinia - tzw. "Z?ota Jama" ze skupiskami pegmatytu i ametystw.
Przy wodospadzie znajduje si? schronisko "Kamie?czyk" i "Sza?as Sielanka".


Chybotek

Od XIX wieku jedna z g?wnych atrakcji turystycznych Szklarskiej Por?by. Kilkumetrowej wysoko?ci grupa skalna z?o?ona z kilku granitowych blokw. Najwy?ej po?o?ony kamie? o ?rednicy ok. 4 m wsparty w 2 miejscach daje si? ?atwo rozko?ysa?.
Ze wzgl?du na swj kszta?t zwany by? tak?e "Mis? cukru".
Z Chybotkiem zwi?zane s? walo?skie podania i legendy o Duchu Gr. Ska?? t? otacza?a aura tajemniczo?ci i wed?ug starodawnych opowie?ci zamyka?a ona wej?cie do podziemnego skarbca.Kolei Izerska

Jak nazywane jest po??czenie kolejowe Jelenia Gra - Szklarska Por?ba - Korenov to malowniczy szlak, ktry ponownie zosta? uruchomiony w 2010 roku po przesz?o 65 latach nieu?ytkowania.

Ta niezwyk?a linia kolejowa, wybudowana na pocz?tku ubieg?ego wieku jest jedn? z najciekawszych w Polsce.

Tajemnicze zakola, grskie urwiska, fauna i flora Gr Izerskich niemal na wyci?gniecie r?ki sprawia, ?e sama podr? ?elazn? Kolej? Izersk? jest atrakcj?.
Po??czenie cieszy si? du?? popularno?ci? po obu stronach granicy zw?aszcza w weekendy wielu turystw, ale rwnie? i mieszka?cw przygranicznych miejscowo?ci, wybiera si? na wycieczk? szynobusem. Na 120 miejsc wi?kszo?? jest zape?niona.
Zim? z okien poci?gu podziwia? mo?na o?nie?one krajobrazy i szczyty gr otaczaj?cych Szklarsk? Por?b?.

Od jesieni do wiosny z tego mi?dzynarodowego po??czenia korzysta wielu narciarzy klasycznych, ktrzy Kolej? Izerska mog? dojecha? do O?rodka Narciarstwa Biegowego w Jakuszycach. Tam do dyspozycji maj? ponad 100 km ?wietnie przygotowanych tras.
Na przejechanie poci?giem ze Szklarskiej do Korenova w jedn? stron? liczy? trzeba oko?o 40 min. Po dojechaniu na stacj? kolejow? w Korenovie zwiedzi? mo?na muzeum kolei z?batej.

S? tam m.in zdj?cia sprzed stu lat dokumentuj?ce budow? kolei w Karkonoszach. W muzeum jest rwnie? tablica, na ktrej widnieje informacja w trzech j?zykach : polskim , niemieckim i czeskim o atrakcjach Szklarskiej Por?by. Po zwiedzeniu muzeum mo?na si? wybra? na piesz? wycieczk? po czeskich Karkonoszach.

BILETY:
Na odcinku Szklarska Por?ba Grna - Szklarska Por?ba Jakuszyce bilety sprzedawane s? na zasadach oglnych, obowi?zuj?cych w Przewozach Regionalnych.
Przejazd do Harrachova odbywa si? na podstawie biletw jednorazowych, wystawionych do punktu Jakuszyce Granica Pa?stwa.


Szrenica

(1362m.n.p.m) szczyt grski po?o?ony nad Szklarsk? Por?b? w zachodniej cz??ci Karkonoszy na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Doskona?y punkt widokowy na Gry Izerskie, Czeskie Karkonosze i Kotlin? Jeleniogrsk?.
Na szczycie w 1922 r. wybudowano schronisko turystyczne.
W wyniku wietrzenia granitu karkonoskiego, z ktrego zbudowany jest szczyt Szrenicy utworzy?y si? ciekawe grupy skalne: Ko?skie ?by, Trzy ?winki, Twaro?nik.
Ze szczytu poprowadzono kilka nartostrad: Lolobrygida, ?nie?ynka, FIS, Puchatek, ktre w po??czeniu z wyci?giem krzese?kowym i wyci?gami orczykowymi tworz? centrum SkiArena

Z?oty Widok - Okaza?y i bardzo stromy prg skalny nad dolin? Kamiennej o wysoko?ci do 20m, bardzo dobry punkt widokowy na Karkonosze - Szrenic? i ?nie?k?.
W pobli?u Grb Karkonosza i Chybotek - miejsca owiane licznymi legendami.


Wysoki Kamie?

Gruj?cy od zachodu nad Szklarsk? Por?b? szczyt o wysoko?ci 1058 m n.p.m. , po?o?ony w Wysokim Grzbiecie Gr Izerskich.

Na szczycie malownicze ska?ki. Ze szczytu rozci?ga si? jedna z najwspanialszych panoram w Sudetach. Wida? st?d Karkonosze, Rudawy Janowickie, Gry i Pogrze Izerskie, Gry i Pogrze Kaczawskie oraz Kotlin? Jeleniogrsk?.

Na szczycie funkcjonuje ma?y sklepik oraz bufet. Trwa budowa nowego schroniska. Gospodarzami Wysokiego Kamienia jest rodzina Go?bw ze Szklarskiej Por?by.
W ?redniowieczu teren intensywnie eksploatowany przez Walo?czykw i opisywany w legendach.

?nie?ne Kot?y

Dwa najlepiej wykszta?cone kot?y polodowcowe w Karkonoszach z dobrze zachowanymi formami glacjalnymi. S? one rozdzielone w?sk? skaln? grz?d? i wci?ni?te w p?nocne zbocza g?wnego grzbietu Karkonoszy mi?dzy ?abskim Szczytem, a Wielkim Szyszakiem. Pionowe ?ciany skalne dochodz? do oko?o 200 m wysoko?ci, grna kraw?d? Du?ego Kot?a po?o?ona jest na wysoko?ci 1490 m npm. W Wielkim Kotle znajduj? si? dwa ma?e ?nie?ne Stawki.

Du?y Kocio? (Wschodni ) ma 800 m d?ugo?ci i 600 m szeroko?ci ??cznie z Ma?ym Kot?em (Zachodnim) stanowi? ?cis?y rezerwat przyrody o pow. 127 ha. Nazwa Kot?w wywodzi si? z p?atw ?niegu, ktre utrzymuj? si? pod pionowymi zerwami skalnymi do p?nego lata (w 1970 r. do 2 wrze?nia). ?nie?ne Kot?y to rwnie? najbogatsze zbiorowisko grskiej flory i to nie tylko w Karkonoszach, lecz tak?e w ca?ych Sudetach. Nad ?nie?nymi Kot?ami ska?ki Czarcia Ambona - punkt widokowy na dno kot?w, obok budynek stacji przeka?nikowej RTV.

Zakr?t ?mierci

Na Drodze Sudeckiej, pomi?dzy Szklarsk? Por?b? a ?wieradowem Zdrj, na wysoko?ci 775m npm. znajduje si? bardzo ostry i niebezpieczny zakr?t (droga zatacza ?uk prawie 180' ).

Wspania?y punkt widokowy z panoram? Karkonoszy oraz Kotliny Jeleniogrskiej.
Zakr?t ?mierci swoj? nazw? zawdzi?cza licznym wypadkom samochodowym spowodowanym przez, nie zachowuj?cych nale?nej ostro?no?ci, kierowcw. Poni?ej Zakr?tu ?mierci przy szlaku na Zbjeckie Ska?y znajduje si? sztolnia starej kopalni pirytu.Krucze Ska?y

Okaza?a grupa skalna na prawym brzegu rzeki Kamiennej na wysoko?ci 718 m n.p.m.
Tworz? j? dwie pot??ne baszty granitowe o wysoko?ci do 30m b?d?ce doskona?ym punktem widokowym.
Na Kruczych Ska?ach funkcjonuje o?rodek sportw ekstremalnych - Szko?a Grska "Quasar".
Pod okiem instruktora mo?na uprawia? wspinaczk? ska?kow?, zjecha? tyrolk?, skoczy? na tzw. wahadle czy przej?? nad przepa?ci? po mo?cie linowym.
Chata Walo?ska

W XII w. w?adcy piastowscy sprowadzili w Gry Olbrzymie ludzi, ktrzy jak nikt inny wwczas w Europie znali si? na poszukiwaniu i wydobywaniu bogactw naturalnych. Poniewa? pochodzili oni z dalekiej Walonii w Ardenach nazwano ich Walo?czykami.100 lat po przybyciu pierwszych Walo?czykw miano to zacz?li nosi? wszyscy, ktrych przyj?li do swojego grona.

Byli w?rd nich przedstawiciele r?nych nacji-Niemcy, Francuzi, Czesi, Polacy, W?osi. Tradycja poszukiwania i wydobywania trwa nieprzerwanie w naszych grach od XII wieku a? do dzi?.

Z dum? nosimy miano Walo?czykw poniewa? tu w naszej "Starej Walo?skiej Chacie" kontynuujemy wydobywanie i obrbk? cennych kamieni z naszych gr.
Zajmujemy si? te? o?wiat? aby t? star? tradycj? walo?sk? krzewi?. W tym celu powsta?o nasze Bractwo Walo?skie. Codziennie z rado?ci? witamy na naszej ziemi, w naszych progach wszystkich w?drowcw po to aby pokaza? im pi?kno kamieni szlachetnych i minera?w z naszych gr.

Poza tym w starym ale sprawiedliwym walo?skim duchu kszta?tujemy dusze i cia?a wszystkich, ktrzy do nas przybyli. Odbywa si? tutaj prelekcja i ?rednio wieczna celebra-prba czterech ?ywio?w pod przewodnictwem kobiet niezwyk?ych, ktre a? do dzi? rz?dz? naszymi klanami. One to od pot?gi rozumu i wiedzy nazwane zosta?y wied?mami.
Wszystkich, ktrzy zechc? nas odwiedzi? zapraszamy w nasze go?cinne progi.Dinopark

Zapraszamy do Dinoparku, gdzie znajduj? si? rekonstrukcje kilkudziesi?ciu dinozaurw naturalnej wielko?ci, ktre rozmieszczone zosta?y w?rd ska? i wzgrz na terenie olbrzymiego lasu. Ka?dy z tych prehistorycznych gadw wygl?da jak ?ywy - jedne spokojnie obrywaj? li?cie z najwy?szych ga??zi w lesie, niektre szykuj? si? do skoku po zdobycz. Inne wygl?daj? tak, ?e osoby o s?abych nerwach wol? im si? nie przygl?da?. Np. okrutny mi?so?erny drapie?ca Albertozaur - "Jaszczur z Alberty" znaleziony w prowincji w Kanadzie. Czy Centrozaur - ro?lino?erny rogaty dinozaur o czaszce osi?gaj?cej ponad 1 m d?ugo?ci. Jego kryza mia?a dwa pokryte skr? otwory zmniejszaj?ce. I wiele innych osobnikw, ktrych nazwy s? znane tylko najbardziej oddanym fascynatom historii naturalnej Ziemi.

Dla tych, ktrym emocji jest za ma?o podczas obcowania z gadami sprzed milionw lat, przygotowano Kino 5D. To jedna z najnowocze?niejszych atrakcji ??cz?ca w sobie elementy kina 3D z efektami takimi jak: ruszaj?ce si? i wibruj?ce fotele, tryskaj?ca woda, wiej?cy wiatr, padaj?cy ?nieg. Widz ma wra?enie obecno?ci w przestrzeni akcji filmu. Jest to doskona?a forma rozrywki, edukacji oraz ?wietna zabawa dla ka?dego niezale?nie od wieku. Kino 5D dostarcza niezapomnianych prze?y? i pobudza wszystkie zmys?y
Dla najm?odszych odkrywcw przygotowano m.in. olbrzymi? piaskownic? z umieszczonym w niej szkieletem dinozaura.


Wi?cej informacji o atrakcjach i aktualno?ciach na stronie www.e-szklarska.com

 
Willa Puchatek Szklarska Poręba
Copyright (c) InterPele Szklarska Poręba 2013